H. N. Olsson var länge en av de ledande krafterna i socknen och samhället och beklädde bl.a. ordförandeposterna i kommunalstämman, kommunfullmäktige, kommunalnämnden och fattigvårdstyrelsen, varjämte han tillhörde municipalfullmäktige och municipalnämnden. Vidare har han varit församlingens kronoombud, vise ordförande och kassör för Torsås kommunala mellanskola samt vise ordförande i AB Torsås Ångkvarn och Träindustri. I Torsås Mejeriförening (bildad 1893) var H. N. Olsson under nära 40 år styrelsens ordförande och verkställande direktör.

År 1926 erhöll han medaljen i guld i femte storleken med inskrift ”För medborgerlig förtjänst”. H. N. Olsson var även varmt religiös och tillhörde Torsås - Söderåkra missionsförening där han var aktiv styrelseledamot och kassör. I minnesorden i Bank och bygd, Torsås Sparbanks femtioårsskrift 1846-1946 beskrivs han av Gustav Bondesson som en karaktärsfast, rättvis, kunnig och skicklig affärsman, bankman och kommunalman, som gjort stora och bestående insatser till bankens och bygdens fromma. Som en av Torsås sparbanks första huvudmän var han i 43 år ledamot av sparbankens styrelse under vilka han i 20 års tid innehade posterna som ordförande och verkställande direktör.


<<Tillbaka